VKS hoài nghi việc xuất cảnh chữa bệnh của ông Trần Bắc Hà