VKS vẫn khẳng định ông Nguyễn Thành Tài phạm tội vì tình cảm cá nhân