Về nhà đi con: Khải hỏi 'Em từng có một chút tình cảm với tôi không?' và đây là phản ứng của Huệ