Video sinh động cách bác sĩ 'đánh dấu' để không trao nhầm con ở nơi đón 40.000 trẻ mỗi năm