Việt Nam đấu Thái Lan: Người Thái run, thầy Park mưu cao khó lường