Vĩnh biệt PGS Văn Như Cương: Hạc trắng dìu thầy về cõi trời xa