Vụ Gateway: Sẽ thực nghiệm hiện trường với bà Quy, ông Phiến và người có liên quan?