Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Công nghệ trợ giúp quá trình phục dựng