Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Nên giữ lại hồn xưa hay hiện đại hóa nhà thờ?