Vũ khí tối tân - Tác chiến không gian hẹp - Phần 1

Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng và rộng khắp, các cuộc xung đột tác chiến đang chuyển địa bàn từ rừng núi vào đô thị, vì vậy quân đội các nước cũng cần phải thích nghi, nghiên cứu chiến thuật cũng như các loại vũ khí phù hợp với môi trường tác chiến đặc thù này.

Quân sự