Vừa dương tính với Covid-19, Ronaldo đã nhận thêm tin sắp thành 'vật tế thần' của Juventus