WHO cảnh báo cánh cửa cơ hội chặn dịch Covid-19 'khép dần'