WHO nhận định Châu Phi đã thoát khỏi đỉnh dịch COVID-19