Xác định bệnh lạ nghi do COVID-19 trên trẻ em Hàn Quốc