Xây dựng mô hình học Bác từ thực tiễn

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời gian tới, trước yêu cầu phát triển và những đòi hỏi từ thực tiễn của đất nước, việc học tập và làm theo Bác cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, đặc biệt là việc xây dựng những mô hình học Bác phải phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

Thứ bảy, 28/11/2020 15:41

Thời sự