Xem đi để mà chảy nước miếng

Nhìn anh ý ăn thôi mà nước miếng nó cứ ứa từ chân răng luôn.

Siêu hài