Xem tướng

Có duyên gặp nhau thì tán cho ít lộc.

Siêu hài