Xem xét tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp với nhóm ngành nghề