Xếp hàng mua khẩu trang vải giặt được 30 lần

Dân Hà Nội xếp hàng dài chờ được mua 5 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn với giá 7 nghìn đồng/chiếc.

Thời sự