Xét xử Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm: Tịch thu 7 bất động sản