Xét xử ông Nguyễn Thành Tài: Tòa lưu ý về tài liệu mật