Xử vụ án chạy thận: LS đề nghị triệu tập hàng loạt người khác, đặc biệt là 2 chuyên gia