Xuất khẩu quả, rau, hoa: Giải pháp thoát nghèo cho khu vực nông thôn

Xuất khẩu quả, rau, hoa hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trước năm 2025 là cơ hội và một giải pháp thoát nghèo cho khu vực nông thôn - miền núi.

Kinh doanh