Xúc động những quyết tâm thư xin ra trận bảo vệ biên giới năm 1979