Xuyên đêm đào núi mở đường vào điểm sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ