Đề nghị gia đình động viên bà Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước trình diện