Sái quai hàm với những pha bóng của các 'thánh' này

Những pha sút bóng, đi bóng và tranh bóng không thể nhịn nổi cười với các 'thánh' này

Thể thao