60 giây đầu đời của con người diễn ra như thế nào

Trong một phút sau khi sinh ra, con người lần đầu tiên khóc, thở và bắt đầu cuộc đời không có nhau thai, theo BuzzFeed.

Xã hội