'Bão số 6 diễn biến bất thường, không được chủ quan'