'Bill Gates là người duy nhất trên thế giới này chưa từng phàn nàn vợ của mình'