'Châu Phi có thể vỡ kế hoạch tiêm chủng cho 40% dân số trong năm nay'