'Cười rớt nước mắt' khi phát cơm từ thiện mà người nhận co giò chạy