[Infographics] 1.338 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/10