[Infographics] 5 địa phương phía Nam có ca COVID-19 mỗi ngày tăng cao