[Infographics] Đã có 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19