[Infographics] Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng