​Kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19