'Liên hợp quốc rất tin tưởng khi đưa bệnh nhân đến Việt Nam điều trị'