'Mật thư' của ông chủ Nhật Cường gửi cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung