'Phấn đấu tháng 8 tiêm xong vaccine cho công nhân các khu công nghiệp'