'Tiền của phật tử công đức, tại sao sư Thích Thanh Toàn đòi lấy làm của riêng mình?'