​'Tinh thần chia sẻ nhân văn sẽ giúp thế giới vượt qua đại dịch'