'Tôi chỉ là người đưa bóng đá Việt Nam đi đúng với tiềm năng'