'Triển lãm từ xa' – phương thức mới hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu trong đại dịch Covid-19