'Vaccine cho doanh nghiệp', từ sống sót đến thịnh vượng