10 năm điếc ngửi, bác sĩ lôi ra thủ phạm chình ình trong mũi