106 người ở một huyện của Thanh Hóa dương tính SARS-CoV-2