11 tháng, kinh tế Hà Tĩnh từng bước cải thiện theo hướng tích cực