115 y, bác sĩ từ Huế vào TPHCM hỗ trợ chống COVID-19