14.000 lượt người tham dự Tuần lễ Đào tạo y khoa liên tục